STATUT FUNDACJI Nam Zależy
(tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Nam Zależy , zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Agnieszkę
  Wieszaczewską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzej
  Tkaczyński Adam Tkaczyński – Notariusze spółka cywilna we Wrocławiu, ul. Sądowa 14/4 50-064
  Wrocław, dnia 23.01.2019 roku (akt nr 827/2019).
 2. Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984, Ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. oraz zgodnie z postanowieniami
  niniejszego Statutu.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego (OPP) w rozumieniu
  ww. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa a czas trwania jej jest nieoznaczony.
 5. Fundacja działa pod nazwą Nam Zależy i ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z
  obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. Fundacja może posługiwać się swoją nazwą w językach obcych (do celów współpracy z zagranicą).
 7. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
  § 2
 8. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 9. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem.
 11. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, a także
  przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji (w tym: międzynarodowych) o takich samych
  lub podobnych celach. Strukturę organizacyjną oddziałów i przedmiot działania, przedstawicielstw i filii
  Fundacji określa Zarząd.
 12. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną a także działalność gospodarczą. Cały
  dochód organizacji przeznacza się na realizację celów statutowych.
  § 3
 13. Fundacja może posługiwać się pieczęcią wskazującą jej nazwę, siedzibę oraz znak graficzny (logotyp).
 14. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami
  osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizowaniu statutowych celów Fundacji.
  § 4
  Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.
  Rozdział II
  Majątek i źródła finansowania Fundacji
  § 5
 15. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatorkę w wysokości
  1100 zł oraz majątku i dochodów uzyskanych w trakcie działania Fundacji.
  2 . Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Fundacja może tworzyć spółki i przystępować do
  spółek już istniejących. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd.
 16. Poza funduszem założycielskim opisanym w ust. 1 powyżej, majątek Fundacji stanowią również ruchomości
  i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację w toku jej
  działania.
 17. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  § 6
  Dochody Fundacji stanowią:
  1) darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych;
  2) dotacje, subwencje oraz granty;
  3) odsetki bankowe;
  4) zbiórki publiczne;
  5) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji;
  6) wpływy z działalności statutowej;
  7) dochody z ofiarności społeczeństwa, imprez i zbiórek;
  8) dywidendy i zyski z akcji i udziałów;
  9) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  10) dochody z działalności gospodarczej.
  § 7
 18. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem
  działania.
  Dochody z tytułu dotacji, subwencji, darowizn, spadków oraz zapisów, opisane w pkt. 1)-2) §6 niniejszego
  Statutu, mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, chyba że ofiarodawcy
  postanowią inaczej.
  § 8
  1.W przypadku likwidacji Fundacji fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe, z zastrzeżeniem
  treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach na rzecz fundacji, zostaną przeznaczone na cele zbliżone do tych,
  które realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Fundatorka, a jeżeli nie jest możliwe z
  różnych względów – Zarząd Fundacji.
 19. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu
  spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku (tylko wówczas, gdy w chwili składania
  oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe).
  § 9
  Zabrania się:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Jej or –
  ganów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związkach
  małżeńskich, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
  opieki lub kurateli – zwanych dalej osobami bliskimi;
  2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
  lub na preferencyjnych warunkach;
  3) wykorzystywania majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
  innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
  celu Fundacji;
  4) zakupu towarów lub usług od członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, jak
  również podmiotów, w których uczestniczą ww. osoby, na zasadach innych niż od osób trzecich lub po cenach
  wyższych niż rynkowe.
  Rozdział III
  Cele, środki i zasady działania Fundacji
  § 10
  Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwijania odpowiedzialnych (wobec innych ludzi, środowiska oraz
  siebie samego) postaw wśród członków społeczeństwa oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa ontologicznego
  i solidarności wśród wszystkich ludzi.
  Ponadto do celów Fundacji należy:
 20. edukacja w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałaniu
  uzależnieniom, kształtowania prawidłowych nawyków zdrowotnych;
 21. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
 22. prowadzenie działalności w zakresie opieki i pomocy społecznej;
 23. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zdrowia publicznego;
 24. prowadzenie działań z zakresu bezpiecznego zachowania się na drogach;
 25. przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży;
 26. upowszechnianie i promowanie zasad racjonalnego wykorzystywania surowców naturalnych i poszanowania
  dla wszystkich form życia;
 27. stwarzanie warunków sprzyjających integracji lokalnych środowisk;
 28. propagowanie idei wolontariatu;
 29. wspomaganie i promowanie edukacji;
 30. prowadzenie działań proekologicznych;
 31. prowadzenie działań naukowych w zakresie zdrowia publicznego;
 32. wspieranie podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy w Polsce;
 33. działalność na rzecz wspierania kontaktów między społecznościami;
 34. promocja sportu i turystyki jako formy wolnego spędzania czasu;
 35. aktywizacja osób niepracujących, w szczególności kobiet pozostających na urlopie macierzyńskim, lub
  wychowawczym.
  §11
  Powyższe cele będą realizowane poprzez:
 36. prowadzenie kampanii informacyjnych;
 37. prowadzenie szkoleń;
 38. organizowanie spotkań, szkoleń, działań twórczych, sympozjów, organizowanie kampanii i innych form
  upowszechniania kwestii bezpieczeństwa i zdrowia publicznego;
 39. organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń z zakresu rękodzieła;
 40. organizowanie kursów, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, koncertów oraz wszelakich imprez
  integrujących społeczność lokalną;
 41. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród;
 42. współpracę z innymi fundacjami i organizacjami realizujących zbieżne cele;
 43. upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa w Polsce;
 44. organizowanie akcji medialnych (kampanii, i akcji społecznych) promujących zachowania prozdrowotne
  w Polsce;
 45. prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i
  książek;
 46. organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 47. prowadzenie działalności doradczej i opiniującej;
 48. sporządzanie opracowań i ekspertyz;
 49. współpracę z lokalnymi społecznościami i organizacjami na szczeblu krajowym i międzynarodowy;
 50. inne działania realizujące cele statutowe i sprzyjające rozwojowi Fundacji.
  § 12
 51. Fundacja realizuje cele statutowe w wyżej wymienionych formach poprzez prowadzenie działalności
  odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej
  określi Zarząd w akcie wewnętrznym Fundacji.
  Działania Fundacji są prowadzone i ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  rachunkowości.
  Rozdział IV
  Organy i organizacja Fundacji
  § 13
 52. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 53. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo
  bądź wykroczenie skarbowe.
 54. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
  § 14
 55. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób powołanych przez Fundatorkę na czas 3 lat.
 56. Fundatorka może zostać członkinią Zarządu lub Prezeską Fundacji.
 57. Zarząd może wybrać ze swego grona Prezesa (Prezeskę), Wiceprezesa (Wiceprezesa) oraz Sekretarza –
  -Skarbnika Fundacji. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu wymaga uchwały
  Zarządu.
 58. Dopuszcza się pełnienie funkcji członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 59. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może
  każdy członek Zarządu samodzielnie.
 60. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków/członkiń Zarządu działających łącznie.
  § 15
 61. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, dobrowolnej rezygnacji pisemnej lub
  odwołania członka Zarządu Fundacji.
 62. Członkini/Członek Zarządu Fundacji może być odwołany w przypadku:
  a) działania na szkodę;
  b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
  c) niewywiązywania się z pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy lub
  nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu;
  d) innego istotnego lub rażącego naruszenia praw i obowiązków, przepisów prawa, postanowień Statutu
 63. Odwołanie członka/członkini Zarządu Fundacji przez Fundatora Fundacji następuje w drodze uchwały.
 64. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie
  członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na
  kandydaturę nowego członka/członkini Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundatorka.
 65. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora/Dyrektorkę Fundacji do bieżącego kierowania sprawami
  administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora/Dyrektorki Fundacji określa Fundatorka.
 66. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych
  przedsięwzięć Fundacji.
 67. Członkom Zarządu Fundacji może przysługiwać zwrot kosztów, poniesionych w związku z
  wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji.
  8 . Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia dla
  członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
  § 16
  Do kompetencji Zarządu Fundacji i jego członków należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w
  szczególności:
 68. uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i
  środków Fundacji na poszczególne cele;
 69. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 70. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
 71. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz innych sprawozdań wymaganych
  prawem;
 72. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i
  nagrody dla pracowników Fundacji;
 73. powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
 74. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
 75. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;
 76. przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości wykorzystania
  środków finansowych Fundacji.
  § 17
 77. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu.
 78. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes/-ka Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb,
  nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 79. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali pisemnie powiadomieni o
  jego miejscu, terminie i porządku obrad. Powiadomienie może być wysłane za pomocą poczty
  elektronicznej.
 80. Do ważności posiedzenia wymagana jest także obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków
  Zarządu Fundacji.
 81. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone również telefonicznie (internetowo – komunikacja głosowa),
  w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia
  przeprowadzonego telefonicznie (internetowo) uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 82. Zarząd Fundacji sporządza protokół. Protokół z posiedzenia telefonicznego (internetowego) powinien być
  podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu, w terminie późniejszym, do 7 dni
  kalendarzowych.
  § 18
 83. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu
  wymagają większości kwalifikowanej bądź jednomyślności.
 84. W Zarządzie dwuosobowym do podjęcia uchwały konieczna jest jednomyślność obu jego członków.
 85. W przypadku równej liczby głosów członków Zarządu Fundacji decydujący jest głos Prezesa/Prezeski Zarządu.
 86. Uchwały Zarządu w sprawach dotyczących: wyzbycia się środka trwałego z majątku Fundacji, wydatków
  przewyższających kwotę 10.000,00 złotych na realizację celów Fundacji, udzielenia pełnomocnictwa ogólnego
  wymagają dla swej ważności większości 2/3 głosów.
 87. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o jego
  posiedzeniu.
  § 19
  Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji i korzystają ze
  wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.
  § 20
  Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Fundacji. Każdy
  członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nie
  przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w przypadku zarządu wieloosobowego
  przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji którykolwiek z
  pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza
  zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
  Rozdział V
  Tytuły honorowe
  § 21
 88. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być
  przyznany tytuł honorowy Donator. O trybie przyznania tytułu decyduje Zarząd Fundacji;
 89. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy „Zasłużony dla Fundacji”.
  Rozdział VI
  Likwidacja Fundacji
  §22
 90. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub wyczerpania środków finansowych
  i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
 91. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
  §23
 92. Likwidację przeprowadza likwidator. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
 93. Do obowiązków likwidatora należy:
  a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
  b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłosze –
  nia;
  d) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji;
  e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części
  tego majątku.
  1. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji (lub w przypadku wykreślenia ze Statutu
   informacji o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie), środki niewykorzystane, pochodzące ze zbiórek publicznych, zebrane w okresie
   posiadania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, Fundacja jest obowiązana przekazać
   niezwłocznie na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność statutową w tym samym
   lub zbliżonym zakresie, wskazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 94. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia.
  Rozdział VII
  Postanowienia końcowe
  § 24
  Statut niniejszy może być zmieniony przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały powziętej bezwzględną
  większością głosów ogólnej liczby członków. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
  § 25
  Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
  Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu zgody Rady
  Fundacji.
  §26
  Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
  §27
  Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  § 28
  Po śmierci Fundatorki jej kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji.